ინტერაუდიტი კორპორაცია
”ინტერაუდიტი”
    
ჩვენს შესახებ საქმიანობა თანამშრომლები კლიენტები კონტაქტი  
ვალუტის კურსი

ამინდი დღეს

   ჩვენი საქმიანობა მოიცავს:
   1. აუდიტორულ მომსახურებას საქმიანობის ყველა სფეროში. ქონების შეფასებას - პირადი, საზოგადოების (მათ შორის საწესდებო კაპიტალში ქონებრივი შენატანის), სახელმწიფო, მატერიალური და არამატერიალური ფასეულებების, საგარანტიო, წილის შეფასებას და სხვა.
   2. ბიზნეს გეგმების შედგენა საქმიანობის ყველა სფეროში.
   3. ფირმების რეგისტრაცია, რეორგანიზაცია, ლიკვიდაცია, შერწყმა და ნატურით გაყოფა, წილის გასხვისების სამართლებრივი უზრუნველყოფა, ფირმის შეფასება და გასხვისება.
   4. კონსულტაციები სამეწარმეო, საკანონმდებლო, საგადასახადო, საბაჟო და საბუღალტრო აღრიცხვის სფეროში ბასს-ის შესაბამისად.
   5. ფირმის ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება ”ორისის” პროგრამით, ყოველთვიური დეკლარაციის წარდგენითა და წლიური ანგარიშების შედგენის ჩათვლით. აღნიშნული მომსახურების მთელ პერიოდში ვკისრულობთ მოსალოდნელი ყოველგვარი შემოწმების პერიოდში მიყენებული ზიანის მთლიანად ანაზღაურებას საკუთარი სახსრებით.
   

© 2009 Ltd"Ariasi"
საიტის დამზადება
ჩვენს შესახებ | საქმიანობა | თანამშრომლები | კლიენტები | კონტაქტი