საბუღალტრო მომსახურება

ბიზნესისთვის აუცილებელია სწორად აღრიცხული და მომზადებული ფინანსური და მმართველობითი ინფორმაციები, როგორც ხელმძღვანელობისთვის ასევე ინვესტორებისთვის წარსადგენად.
ჩვენი კომპანიის პროფესიონალი აუდიტორები ამ მიმართულებით  საუკეთესო მომსახურებას  გთავაზობთ.
ჩვენი საბუღალტრო მომსახურება შემდეგ საკითხებს მოიცავს:


1. ყოველდღიური საბუღალტრო სამუშაოების უზრუნველყოფა  IFRS-ის მოთხოვნებიდან გამომდინარე;
2. ყოველთვიური დეკლარაციების სსკ-ს მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მომზადება და შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოებისთვის წარდგენა;
3. საბანკო და სხვა  ოპერაციების უზრუნველყოფა;
4. ინდივიდუალურად თითოეული ბიზნესისათვის რეკომენდაციების და რჩევების მიცემა მენეჯმენტის და მმართველობის სხვა საკითხების სწორად დაგეგმვა განხორციელებაში.