საგადასახდო კონსულტაცია

ნებისმიერი სახის ბიზნეს საქმიანობის წარმართვა ყოველთვის წარმოშობს საგადასახადო შესაბამისობის საკითხებს. ჩვენ გთავაზობთ შეუზღუდავ საგადასახადო კონსულტაციას წერილობით და სატელეფონო კავშირის გზით:

  • მიმდინარე კონსულტაცია
  • ერთჯერადი კონსულტაცია
  • ბუღალტრულ პროგრამაში არსებული წინა პერიოდის მონაცემების გასწორება და საგადასახდო კოდექსის მოთხოვნებთან მისი შესაბამისობაში მოყვანა
  • საგადასახადო რისკების შესწავლა და მათი განეიტრალება
  • ჩვენს მიერ წარდგენილი იქნება  წერილობითი ანგარიში, სადაც წარმოდგენილი იქნება შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ყველა ხარვეზი, საგადასახადო რისკის სავარაუდო დონე და მათი განეიტრალების გზები.