ჩვენი საქმიანობა მოიცავს:


1. აუდიტორულ მომსახურებას საქმიანობის ყველა სფეროში. ქონების შეფასებას - პირადი, საზოგადოების (მათ შორის საწესდებო კაპიტალში ქონებრივი შენატანის), სახელმწიფო, მატერიალური და არამატერიალური ფასეულებების, საგარანტიო, წილის შეფასებას და სხვა.
2. ბიზნეს გეგმების შედგენა საქმიანობის ყველა სფეროში.
3. ფირმების რეგისტრაცია, რეორგანიზაცია, ლიკვიდაცია, შერწყმა და ნატურით გაყოფა, წილის გასხვისების სამართლებრივი უზრუნველყოფა, ფირმის შეფასება და გასხვისება.
4. კონსულტაციები სამეწარმეო, საკანონმდებლო, საგადასახადო, საბაჟო და საბუღალტრო აღრიცხვის სფეროში ბასს-ის შესაბამისად.
5. ფირმის ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება ინდივიდუალურად მორგებული საბუღალტრო პროგრამებით , ყოველთვიური დეკლარაციის წარდგენითა და წლიური ანგარიშების შედგენის ჩათვლით. აღნიშნული მომსახურების მთელ პერიოდში ვკისრულობთ მოსალოდნელი ყოველგვარი შემოწმების პერიოდში მიყენებული ზიანის მთლიანად ანაზღაურებას საკუთარი სახსრებით.