აუდიტორულ მომსახურებას საქმიანობის ყველა სფეროში. ქონების შეფასებას – პირადი, საზოგადოების (მათ შორის საწესდებო კაპიტალში ქონებრივი შენატანის), სახელმწიფო, მატერიალური და არამატერიალური ფასეულებების, საგარანტიო, წილის შეფასებას და სხვა.